ബ്ലോഗിങ്ങ് ഇന് മല്ലു (Blogging in Malayalam)

ഓഹ ! എന്ടൊരു അടിശേയം ! എനിക്ക് മലയാളം എഴുഥന് അറിയമേ !!

ഹ ഹ ഹ, ഐ ഹാവ് മാനേജദ് ടോ ബ്ലോഗ് ഇന് മലയാളം, എവെന് തൌഗ്ത് ഐ ഹാവ് നോ ക്ലൂ ഹൌ ടോ റീഡ് ഓര് വ്രിറെ ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ! ഹൊവ്ഴ് ദാറ്റ് ഫോര് ആന് ഇരോണി !

What I have achieved in this post is to blog in a language that I can neither read nor write. Hence it feels pretty amazing that the transliteration has conjured up some gobbledy gook in response to some words that I typed in. For readers who can actually read the language, it must be pretty funny reading my text. For me, I just hope I will remember what I typed in for a while at least. The next sentence though is pretty easy to remember.....drumroll please....
ഇട പട്ടി, ഇട തെണ്ടി, നീ പോടാ പുല്ലേ
Aha ! That was very satisfying !

Comments

congratulations !!!!!
അഭിനന്ദനങ്ങള്‍...!!!!!!!